Gorenjska, Jesenice, Koroška Bela

||||

Prodaja

Splošno

Opis

Zazidljivo zemljišče v izmeri 309 m2 na sončni lokaciji z urejenim dostopom in v urejenem naselju.

V bližini se nahaja trgovina, avtobusna postaja, šola, vrtec.

Strateški prostorski načrt:

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice ( Uradni list RS, št. 110/2013)

 

Podatki o namenski rabi prostora:

S – Območja za stanovanja, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,

SS – Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.

 

Vrste dopustnih dejavnosti:

Poleg bivanja so dopustne tudi druge dejavnosti ( poslovne in turistične – nastanitveni prostori oziroma apartmaji), razen proizvodnje in kmetijstva.

 

 

Vrste dopustnih gradenj oziroma del:

V skladu s splošnimi pogoji odloka so dopustne gradnje novih objektov, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov. Dovoljena je tudi odstranitev objektov in delov objektov.

 

Vrste dopustnih objektov glede na namen:

STAVBE:

Stanovanjske stavbe

Ne stanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev dopustnih dejavnosti

 

Velikost in zmogljivosti objektov:

Gabariti:

Višinski gabarit: etažnost objektov do največ K+P+1+M ( z višino zidu pod kapno lego do največ 100 cm) ali K+P+M ( z višino zidu pod kapno lego do največ 250 cm), pri tem pa mora biti vsaj ena stranica kletne etaže vsaj do ene polovice svoje višine vkopana v raščen teren.

 

 

Kontakt

Poslovna enota JESENICE

Cesta maršala Tita 36, 4270 Jesenice